Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet, by de nypenëe ondervinding, Ieeren kennen? was het niet natuurlyk, dat zy er een gruuwel van hadden? dat zy er hun eer, eu hun geluk in zouden tellen, om regt het tegenövergeftelde te worden van die geenen, welker dwinglandy, met recht, hen tot een eeuwig afgryzen veriirekte ?

Niet minder zalig vooruitzigt was immers dit, dat, by de hertelling der Vryheid; by de verdwyning van Oranje uit ons Vaderland, verdienden, bekwaamheeden en deugden in aanmerking zouden komen, dan, wanneer er posten en bedieningen te begeeven, of peniïoenen uittedeclen zouden weemi? dat men fchaden zou doen boeien, en ftraffen zou doen lyden, den geenen, die het waarlyk verdiend hadden? — Dat men geene belastingen zou opbrengen, dan die volftrekt noodzaaklyk en onvermydlyk waren, en dat men die opgebragte gelden ten meesten nutte en voordeele van den lande, en niet van zig zelve beteeden zou?

ó Vooruitzigterl! 6 Verwagtingen! in de grootte rampen hebt gy my getroost! in de fchroomlykte doodsgevaaren hebt gy my bemoedigd! in de dikte donkerheid cier Oranjetyranny hebt gy een Zon der Vryheid

in myne verbeelding doen opgaan! Wat reden is

er, dat ik niet nog naar uwe volkomene vervulling vuuriglyk zou reikhalzen? wat reden is er, dat ik aan uwe ganschlyke daartelling zou wanhoopen?

S.

Eigenaarïige Praag van een Meisje.

De Schouwburg , Meisjes , en de Fles, Veel Beten, Krollen en Panasfcn ,

Dat zijn er Zes, Die "t minst aan Volksbtfhmniers pasfen. Oud Romen ging door deeze Zes veilooren, En Griekenland kwam door dees Z»s ten val. Maar, Cij, Bataaf! Zijt gij er al? En weet gij, dat dit lot uw Land niet is bcfcbooren?

MIETJE VAN DEN BOSCH.

In de MolffrMt, op een kamer; ver-'- edres tp 4t Kneuteriyï.

Sluiten