is toegevoegd aan je favorieten.

De revolutionaire vraagal, of De zwaager van den politiken bliksem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•ftondcn vcelsn niet op het punt om het Patriottismus voor eeuwig vaarwel te zeggen? 1

Maar vergat men toen niet, dat er nog moedige Vaderlanders in ons midden gevonden wierden, die deeze nieuwe, maar- zotte en zwakke Dwinglandy, het hoofd zouden durven bieden ? Dat de misnoegdheid haare bulykc k'aagftem flegts een weinigje fterker te vernetten had, om den twaalfden Juny eenige dagen vroeger te zien komen? Vergat men toen niet, dat de oogenbhkken dcczer gedrogtlyke overhccrfching, al voorlang, op den Volkswil, voor ecuwig zouden verdwecnen zyn, indien die Volkswil zig , maar ferm en met nadruk had ,doen hooren? . ,

Dan, ook aan deeze billyke misnoegdheid werden de s-rootste bezwaaren en redenen tot klagten benomen! £)e twaalfde Juny bonlte de Heerschzugt van den Zetel, en het Volk fchepte gegronde hoop, dat het in zyne wettige, maar gefchondeu Rqchten zou hcrlteld wor,

dcu! Maar-, Bataaven! hebt gy mi dien greoteu

Dag, die de gewigtigfte uwer wcnlcben vervulde, mv misnoegen aan een kant gezet? Houd gy op met kaïirer te klaagen cn te murmureeren ?

Maar, hue^esrond of ongegrond uwe bezwaaren en klagten ook z>n mogen, zyt ge thans niet vc.gecten, dHt het Beftuur, waarover en waartegen gy mort, een Tusfchenbeftuur is ? Vergeet gy, dat er altoos zeer veel te zeggen zal vallen op een 'i'usfebenbefluur, dat, uit noodzaakivkheid, de teugels van het Bewind in handen neemt? Steeds zal men er immers van kunnen zeggen, datdeszelfs Leden de Verkoozenen des Volks niet zyn? Steeds immers zal men aan het zelve als een fchuld te lasten kunnen léggen , dat het naar willekeur hcerscht; dat het voorhoen wettiggenomen befluiten vernietigt, of buiten effea ftelt? Steeds zal men er immers van te vree-, zen hebben, dat het tot dezelfde dwinglandy kan vervallen , als waarom men de voorige Beftuurders heeft weggeblikièmd , en dergelyken?

' Dan , Bataaven ! vergeet gy, dat een Tusfchenbeftuur een uitterst hulpmiddel, een laatfte toevltigt is, waar van men zig niet, dan in den hoogden nood, bedienen moet? Vergeet gy, dat men, in dergelyke gevallen van twee kwaaden het minde moet kiezen , en dat men met een noodmiddel zig zo goed moet zien te behelpen en. redden als men kan? Vergeet gy, dat een Tusfchenbeftuur, van die» aart als het onze, door het Volk niet N 3 ver"