is toegevoegd aan uw favorieten.

De revolutionaire vraagal, of De zwaager van den politiken bliksem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C w 3

lyke Lieden beftunrd word? Maar laaten de eerlyke Lieden zich koopen of huuren ? Laaten zy zich door het fthitterend lokaas van etlyke duizenden guldens verleiden , om posten te zoeken en te bejaagcn, waartoe zy of zelf gevoelen dat zy niet berekend zyn; of waarvan zy de lasten en zwarigheden kennen, die men foms niet anders dan door geduurige opofferingen van rust, genoegen, tyd en wat niet al meer, kan te boven komen? — Maar wanneer, in weerwil der hoogfte traktementen , de eerlyke en verftandfge man, geen voet verzet , om zo te fpreeken, om eene gewigtige post of bediening te verkrygen, is het dan in onze eeuw de mode wel, om er hem mede agter na te loopen; om hem

optezoeken en aautefpoorcn? Heerscht er niet, zo

wel by het Volk, als by andere amptbegeevers eene zekere wanvoeglyke en ontydige trotschheid, om, wanneer er hooge bedieningen te begeeven ftaan , eerst daar om aangezogt, ja! als 't ware, gebeden te moeten worden? Zal de braave en wyze man zig hieraan onderwerpen? Zal hy niet altoos denken: Myn Vaderland wil ik ten dien/Ie ft san, maar ik begeer er even Kzo min de flaaf ah de vleier van te wezen ?

Maar wat doet in dit geval de onbekwaame, de baatzugtige, de intriguant en de deugniet? Is het niet natuurlyk, dat, hoe hooger het traftement is, hoe vuuriger hy naar het ampt word? Hoe meer moeiten hy zig zal getroosten; hoe meer listen hy immers zal te werk Hellen, om het de gefchiktfte voorwerpen onmooglyk te

maaken, om hem in den weg te kunnen zyn ? Zal

hy niet nederig bukken, en, is het nood, zig ia het ftof krommen, voor allen de geenen , die hem in zyne bedoeling bevoorderlyk kunnen zyn? Zal hy wel vleijeryën en omkoopingen fpaaren ? ja! zo het niet anders wezen kan, zal hy dan niet gereed zyn, om alle fchurkeryën en misdaaden te pleegen, die men hem als een voorwaarde ter begunftiging, flegts verkiest voortefchryven ?

Zyn dus de hooge Traóiementen of Jaarwedden de gefchiktfte middelen wel, om eerlyke, verftandige en bekwaame Staatsiimptenaars te bekomen ? — En , nog meer! zyn het de gefchiktfte middelen wel, om ze te behouden?

Welk eene verleidende kragt heeft niet het geld? Hoe meenig braaf hart is er door bedorven ; hoe meenig verftandig hoofd daar door op den hol geholpen geworden ? —• Geeft een ruim en ryklyk inkomen geene aanleiding tot grooter ftaatvoering ? Worden naar evenredigheid de huis-

hou-