is toegevoegd aan uw favorieten.

De revolutionaire vraagal, of De zwaager van den politiken bliksem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 206 )

kan? Had-de burger-Daendels geen groot gelyk, dat hu zig, even als zo veele vlugtende Patriotten, m 17x7 voor een korten tyd, aan zyne Rechters, by welken hy aangeklaagd was, onttrok? Doet de burger vreedf en meer anderen , dit insgelyks niet F en befchouwt men hen echter met als in deezen zeer verftandiglyk en voorzigtiglyk handelende? u; 01

Dan, Daendels heeft zig niet voor altoos aan zyne bevoegde Rechters onttrokken! Hy is immers wedergekeerd? Na dat hy zyn Vaderland verlost heeft is immer, zyn zaak voor alle vierfchaaren, die men met mooglykheid vorderen kan, beflischt en goedgekeurd eewordT ~- Het Bataaffche Volk heeft die immei/goedgekeurd, door in deszelfs Grondvergaderingen, ter verkiezing van een nieuw Wetgeevend Lighaam opteknmen. en door dat opkomen het gebeurde op den 12 Juny volkomen te bekragtigen? Het Fransen Gouvernement heeft immers openlyk en plegtig het zegel van goedkeuring op dien zelfden dag gezet, na dat het tyd van overweeging genomen had? Her Bataafsch Wetgevend Lighaam £eett,_ genoegzaam unaniem, — (want wat zeer een ftem vier of vyf ? - insgelyks immers de bedryven van dien dag voor noodzaaklyk en goed erkend? en de uitkomst, — die allergrootlte Rechter, — heeft éénftem

mig.met allen dezen getuigd! De-,2 Juny dus

goedgekeurd zynde, moeten immers de Bataaven den Verlosfer Daendels insgelyks toejuichen? _ Wy verkiezen, veer ditmaal, niet meerder befchuldigingen tegen den Burger Daendels te wederleggen. Wv hebben by provifie genoeg gevraagd, om er gerust het antwoord der Onpartjdigheid op in te wagten. Alleenlyk, Bataaven! na dat gy al het voorgedraagene bedaardlyk beredeneerd, gewikt en gewoogen zult hebben, verzoeken wy U, om dit pleit te beflisfehen • — om te zeggen, of de Burger Daendels, op den 12 Tuny, niet waarlyk revolutionair gehandeld heeft» Of men hem deswegens, op goede gronden, befchuldigen kan? Of hy zig daar door niet wdienstlyk gemaakt hebbe, by allen de genen, die het woelige; het onlluimice en nadeelige Revolutionaire moede, eindlyk het tyd flip zegenen, waarin zy, onder be befcherming cener goede en gevestigde Staatsregeling, mogen leeven?

A A IV