is toegevoegd aan uw favorieten.

De revolutionaire vraagal, of De zwaager van den politiken bliksem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

REVOLUTIONAIRE

VRAAGAL,

; OF DE ZWAAGER VAN DEN POLITIKEN

B L I K S E M.

•REGT DOOR ZE E. No. 30.

BURGER VRAAGAL!

O

V^"nlangs las ik in een Werkje , dat weinig bekend is, en waarin zeer nuttige zaaken voorkomen, 't Is een Opltel van een Fransch Priester, gebeeten charles alexandre de moy. Ik. twyffel niet of gy zult er het Publiek by verpligten, door er nu en dan iets uit medetedeelen, offchoon het niet vraagsgewyze ingerigt is. Ik vertrouw dat gy, om algemeen nuttig te zyn , welëens van uw gewoonen fchryftrant zult willen afwyken. Zie hier een klein proefje.

MOET ER GEEN GELYKSTELLING WEEZEN, TEN OPZIGTEN DER GODSDIENSTVEREERINGEN?

By een regt gezond Lighaam moet een volmaakt evenwigt in de vogten plaats hebben, zo ras het eene dc overhand heeft boven het andere, is er een gebrek in de dierlyke huishouding; de gezondheid bederft en de perzoon lydt. De Godsdienftigegevoelens nu zyn voor Gg het