is toegevoegd aan uw favorieten.

De revolutionaire vraagal, of De zwaager van den politiken bliksem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 235)

ten onderhouden en eerbiedigen4 daar en tegen zeer met de Staatsinrichting ftrydende, indien ze dezelve verlichten, of prediken, dat men dezelve fchenden mag.

Hieruit volgt, dat een Volk geen Leeraar of Priester van eenigert byzonderen Kerkdienst, welke ook zyn misdaad zy, dieswegens ftraffen moge, om dat hy Leeraar of Priester is, maar dieswegens, om dat hy, als burger, de wet heeft overtreeden; de gemeene rus't verftoord, enz.

# # $

Ik neem de vrijheid, Burger Vraagal! om hier nog bet een en ander, uit bet gemelde Werkje van den Priester charles alexandre oe moï, te berde te brengen.

MAG DE OVERHEID , ALS OVERHEID AANGEMERKT, 'IER KERKE GAAN?

Hoewel het gantfche Volk een recht van toeverzigt heeft, over de Godsdienstöeffeningen, moeten de overheden zich echter onthouden, om als zodaanig een lighaam in de Kerkplechtigheden van de verfchillende gezindheden deel te neemen; zy zouden van daag niet in een Roomfche Kerk kunnen gaan; zonder morgen ten tempel der Hervormden in te treeden, overmorgen in een Synagoge, en vervolgens in een Moskee; of zy zouden het voorkomen hebben, van met hunne voorkeuze den eenen Eerdienst boveu den andereu te begunftigen. Doch aan de Overheden zyn (als zodaanige) groote belangen toevertrouwd, hun tyd moet aan het gemeene welzyn, niet aan byzondere plechtigheden en een bloote vertooning, worden bedeed.

Een Overheidslid heeft, als een byzonder burger, zynen Eerdienst, hy gaat ter Kerk; ter Synagoge', ter Moskée; of ten Tempel; maar een Overheidslid , als een openbaar perfoon, heeft geenen Eerdienst dan de Wet: wanneer deeze Wet of het gemeen belang zulks vereischt, dan begeeft hy zich nu naar de Kerk; dan naar deezen Tempel; dan naar de Moskée; maar in hoedaanigheid van opzigthouder, en niet van deelneemenden bywooner.

Gg a STAAT