Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 242 )

dit geval iniet de zwakfte; dé meestlydende en ongelukkigfte party? Zyn de Ryken, de veelvermoogenden hier niet aan dé beste koop? Kan iemand, die tot over zyne ooren toe in 't geld zit, niet gemaklyk deeze zonde bedryven? Immers, ingevallen hy aleens ontdekt word, en hoe moeilyk is het niet, om de zonden en ongerechtigheden van de Ryken te ontdekken ? heeft hy flegts veertienhonderd gulden re betaalen, en zo wel zyn Rechter als zyne fnoeplust zyn te vreeden en voldaan? Verhaalt men dus niet van eene zekere ryke FricsfcheDame, die, een tegenzin in haar man hebbende, zig door haar koetficr liet bezwangeren, en toen aan het Hof van Juflitie zig zelve aanklaagde; de veertienhonderd gulden betaalde, en aldus haar oogmerk, eene Egtfcheiding

naamlyky ten vollen bereikte? Was er niet een

zekere Kastelein, die, op de daad betrapt, tot de geesfelpaal verwezen wierd, om dat hy geen kans zag de gefielde geldboete te betaalen? Liep de arme vrouw van dezen veroordeelden niet by al haar goede vrienden rond, biddende en fmeekendo", om toch haar man, die zy nog te veel beminde , om hem aan deeze fchavotfehande bloot te Hellen , door het opfchieten van eenige penningen, te willen redden? Haalde zy niet zo veel- op, dat zy eindlyk met de veertienhonderd gulden naar het Blokhuis

fnelde, en haar man'dit geld ter hand ftelde?

Ik vergeef u alles, zei zy tegen hem, en dit losgeld flrekt u ten bewys! ^flleenlyk zondig voortaan _ niet

meer, en bemin my! Ik zal mv uwer waardig be-

toonen! gaf hy ten antwoord, en "liet haar daar mede vertrekken. In ftede echter van met deeze penningen de .boete te betaalen, liet hy zig, den volgenden dag, in de behoorlyke order, en, volgens de Wet der toenmaalige vrye Friefen, geesfelen. Met het geld. dat hy zorgvuldig bewaard had, liep hy daadlyk naar huis; (want, 'om overfpel ten half elf uuren gegeesfeld zynde, kan men altoos om twaalf uuren des middags in een Logement of by zyn Familje gaan middagmaalen.) Zie daar, beminlyke Vrouw! zei hy, de veertienhonderd gulden le rug! ik heb de rekening op, myn rug laaten quiteeren, met dit geld zullen viy ons fortuin zien te maaken! Ik wist geen beter weg, om my uwe liep de en getrouwheid waaraig te maaken , dan door my de kleine opoffering van een geesfeling met drie roeden te getroostin, die, door een ' zagte beulshand, my , onder het

blyi-

Sluiten