is toegevoegd aan je favorieten.

Defensive memorie, gedaan maken, en aan [...] den heere prince d'Orange & Nassau [...] overgegeven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ 87 ]

beöordeelen: de Berigtgeeveren zeggen nogmaal, neen Edele Mogende Heeren, de Berigtgeeveren leeren dagelyks, datgeenen misdadigers, fchoon Crimineel aangeklaagd, kun. nen geoordeeld of veroordeeld worden , dan volgens het Prtcfcript van de Weth, en na voorgaande wettig gehoudene Proceduures, en geloven,dat aan hun immers geen minder regt zal wedervaaren.

De Berigtgeeveren geloven , Edele Mogende Heeren, dat deeze hunne remarque eene finguliere attentie immers in het tegenwoordige geval, en byzonder de goedkeuring van UEd. Mog. zal meriteeren, wanneer men met hun, in aanmerking neemd, de Explicatie welke de Penn, die dat Reqtiest inftellende , zo eloquent, aan het zelve zyn generaal voorftel geeft, betrekkelyk tot de Proceduures zelve, en relatiev de Berigtgeeveren, en met relatie-tot den Eisfcher betrekktlyk de Proceduures zelve, „ en dat ten

tfRéten, van dien, de gehoudens Proceduures voor dat „ Gerecht, en deeze zaak word verklaard, nul, nietig en ,, onwaardig."

Immers Edele Mogende Heeren, de Berigtgeeveren motten aanmerken dat wanneer een zodanig Effefl, aan eene zulke Politique refolutie wierd geaccrocheerd, het gevolg ■daar van, dan zoude zyn, dat eene questie, wettig en langs de ordinaire cours, en manier van Procedeeren, voldon. gen, buiten en zonder gebruik van de wettige middelen van Evocatie, Appel, of Reformatie, aan de Judicatuure van dat Gerecht, zoude ontrokken, en de waardigheid en Jurisdiftie van dat Gerecht, alzo, even als de veiligheid van hel recht der In en Opgezetenen, gegrondvest in de order en 'c mainftien van dien, in gevaar en te eenemaal aan willekeurige Refolutien zoude zouden bloot gefield worden, een iets, geheel flrydig aan dat bekende axioma van Rechten , het geen of fundament van de Conftitutioneele WetF 4 ten