Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'<? 4 )

pog het rapport ten zeiven dage daar over ter yergade'ring van Hun Hóóg Mog. uitgebragt, door de Heeren van den Steen en andere Hun Hoog Mogende Gedeputeerden tot de militaire Zaaken, mét en nevens eenige Heeren Gecomm. uit de Raad van Staaten , door de Heeren Gedeputeerden van de Provinciën van Gelderland , Zeeland , Utrecht , Vriesland , Overysfel en Stad en Lande overgenomen en de declaratie daar _ op door de Heeren Gedeputeerden van de Provincie van Holland en Wêstvriesland, ter vergadering van Hun Hoog Mog. gedaan : Hebben ter Vergadering gerapporteerd, dat, in aanfchoüw neemende den hoogen en dringenden nood waar mede het ganfche Bondgenootïchap, die het zelve tot hier toe zo gelukkig vereenigt lieeft, thans word gedreigd en wel in het byzonder de zorgelyke Demarches door de Heeren Staaten der Provinciën van Gelderland en Utrecht gedaan, en vooral nog , dat men volgens berigten ter onzer vergadering gedaan, is geinformeert, dat de laatstgèmelde Heeren Staaten van Utrecht hebben kunnen goedvinden aan die van Gelderland by misfive te verzoeken in de eerfte plaats, om uit derzelver Provincie Troupes, gefchut en Ammunitie haar Amersfoort af te zenden tot een motif daar toe allegeerende , dat de Heerèn Staaten van Holland en Westvriesland fcheenen gezind te zyn , om de Stad Utrecht te helpen maintineeren , waaruit niet onduidelykisop te maken tot welken einde voorfchreven Troupes en verdere Oorlogs behoeften, indien ze werkelyfe gezonden wierdea , fehynen te zullen worden geemploieerd , en in de tweede plaats om eene Comtnisfie uit belde Provinciën te' nomineeren , ten einde middelen te beraamen tot het bewaren van de rust en goede ordre in de beide Provinciën, waar óp zy Heeren uit hoofde van de gemanifesteerde intentien van de meerderheid der Staaten in beidé de voorfchreven Provinciën het onnodig itfOJdeeleu hier eenige reiiexien te maken, vart

Sluiten