is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van stukken, betrekkelyk tot den extra ordinaris landdag gehouden binnen Deventer den 6 september 1786. en volgende dagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 78 )

EXTRACT uit bet Re-

• gister der Refolutien van Ridderfchap en Steden de Staaten van Overysfel.

Deventer den 8 September 1786.

Is na deliberatie goedgevonden de Heeren Ord. Gedeput. te authorifeeren om de Major van de Artillerye Wildrik namens Ridd. en Steden aan te fchryven en te gelasten , om op den Eed aan de Provincie gedaan, by fpoedig Rapport aan Hun Ed. Mog. op te geven of, en zoo jaa, wanneer en waar na toe, en op wiens ordres de Compagnie Artillerye onder zyne ordres of een gedeelte van dezelve geëmployeerd mogt zyn zedert de Refolutie van de Heeren Staaten van Gelderland tot den Marfch van Troupes naar Hattum en Elburg, en op welke plaatze dezelve zig partinentelyk bevind.

Accordeert met voorfchr. Register.

EXTRACT uit het Register der Refolutien van Ridderfchap en Steden de Staaten van Overysfel.

Deventer den 9. September 1786.

T\e Heeren Ord.' Gedeput. hebben ter vergadering overgegeven en laten leezen eene'Misfive van den Major van de Artillerie H. Wildrik

ge-