is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van stukken, betrekkelyk tot den extra ordinaris landdag gehouden binnen Deventer den 6 september 1786. en volgende dagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 80 ->

EXTRACT uit het Re-

gister der Refolutien van Ridderfchap en Steden d& Staten van Overysfel.

Deventer den 11 Sept. 1786.

De Heeren Ord. Gedeput. hebben ter vergadering overgegeven en laten leezen eene nadere Misfive van , de Major Wildrik aan hun aefchreven tot Zutphen op heden houdende dat hy de eer hadde van te rapporreeren, dat het Commando van deszeïvs onderhebbende Compagnie Artillerie bertaande uit een Capt. Lt. een Subalterne Officier, een Bombardier en 31 Canonniers, dat op order en patent van Zyne Hoogheid den Heere Prince Erfftadhouder op zaturdag den a Sept. 1786. uit Zutphen was gemarcheerd , tot in het Dorp van Heerde, alwaar het orders hadde gekregen om daar nader order af te wagten, zoo als hy reeds op den 8 deezer hadde gerapporteert, gisteren avond den 10 deezer wederom in hun Guarnifoen te Zutphen was geretourneerd , zonder dat ergens anders toe was geé'mployeerd.

Waarop zynde gedelibereerd, is goedgevonden voor.chr. Misfive met de voorgaande van dien zeiven Major te Hellen in handen van de Heeren Gedep. tot de zaaken van financie , welke worden verzogd dezelve nader te examineeren en Ridd. en Sted. daaromtrent te dienen van hunne Confideratien en advis.

Accordeert met voorfchr. Register,*