is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van stukken, betrekkelyk tot den extra ordinaris landdag gehouden binnen Deventer den 6 september 1786. en volgende dagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1234)

zoude zyn veroorzaakt: Dat zulks tot gevolg gehad hadde , dat het Hof agt dagen daar na hadde óntfangen eerst eene MisiïVe op den naam van den Magiftraat en Gezwooren Gemeente der Stad Elburg , zullende_ dienen tot berigt op 't gunt voorfz. en daar na eene byzondere Misfive door vier Leden van-den Magiftraat der voorfz. Stad ondertekend , waar by dezelve , met byvoeging van eenige ftukken , waar uit zonde kunnen blyken 't geen aldaar op dat fubject gebeurd was, tot hunne decharge verklaard hadden geen deel te hebben in 't verhinderen van het doen promulgeeren en affigeeren der gem. Publicatie , voorts zo wel het daaromtrent door twee Leden van hun Collegie, nevens agt Gemeenslkden, in eene onwettige en incompetente vergadering gerelblveerde , als het dien aangaande door dezelve gegevene berigt aan den Höve te houden voor illegaal informeel inconftitutioneel en onbeftaanbaar.

Dat het Hof wel aanflonds hadde geobierveerd dat het zeive allejn hadde gevorderd het berigt van Burgem. Schepenen en Raaden der Stad Elburg en geemfins meede van de Gemeente aldaar, zulks dat zo de Gemeente op dit fubjefl: iets aan den Hove hadde voor te dragen gehad, dezelve zich daar toe afzonderlyk by'een behoorlyk Request hadde behooren te addresfeeren.

Dan vermits den inhoud van dat ftuk op zich zelve , waar door de waarheid vair de aan het Hof gedaane delatie volkomen was geconftateert zo veele gewigtige bedenkingen en reflexien aan het zelve hadden opgelevert om, onvermindert hunne nadere deliberatien over dat Gemeenfchaplyk berigt, dat ftuk zo wel als de gementioneerde daar na mgekomene Misfive van vier Leden van den Magiftraat van Elburg, aanflonds te ftellen in handen van den Momber en fubft. Momber, om daar op ten fpoedigften te dienen van derzelver Confideratien en Advis.

Dat inmiddels meede nog ingekomen zynde eene Misfive van W. A. van Spaan, Schepen

en