is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van stukken, betrekkelyk tot den extra ordinaris landdag gehouden binnen Deventer den 6 september 1786. en volgende dagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 45i )

vinden is, dat men gelooft niemand met eemgen ichvn van regt of reden te zullen kunnen ftellen.

Waar mede dan zy Heeren alle pointen van befchuldiging hebbende onderzogt en nagegaan , en de vragen daar uit refulteerende beandwoord, hier mede in dezen zullen houden gediend van Rapport en al het zelve verder overlaten aan UEd. Mog. hoog wys en beter oordeel en om hieromtrent verder zodanig te disponeeren, als ex caufarum meritis zullen bevinden te behooren.

Voorts zynde gelezen de requeste van den Heere Droste van Zalland , houdende woordelyk : De onderget. wel gerust zynde dat zyn berigt, op zeekere kondfehappen en verdere ftukken , welke ten laste van hem , als des tydes Droste van Twente, zyn voorgebragt en vervolgens in handen van de Heeren uit de vergadering van UEd. Mog. daar toe gecommitteerd , zyn gefteld ten fine van rapport by welgemelde Heeren voldoende zal bevonden zyn , om by hun rapport den onderget. vry te kennen van die foupcons omtrent de verrigtingen in zyn ampt van Droste van Twente , welke men by de overgave van gemelde ftukken fchynd bedoeld te hebben. <

Heeft egter gemeend ten overvloede hier by aan ÖÊd. Mog. te mogen erinneren , dat indien omtrent de eene of andere omftandigheid zig nog de minfte bedenkelykheid mogte opdoen , hy zo wel in' ftaat als bereid is , om daaromtrent de volleedigfte elucidatie aan UEd. Mog op te geven.

De Onderget. heeft geoordeeld zo veel te meer deeze Vryheid te mogen neemen, om dat hy in deezen niet voorkomende als befchuldigde (gelyk er zi<* ook geen befchuldiger of Aftor heeft opgedaan) maar als zelfs verzogt hebbende om zyne Confideratien op te geeven, ten opzigte van ftukken, waarop geene direftie klagte gebouwd was, dat zyn berigt niet heeft belaaden met dien omflag van bewyzen en Defenfien, die men anders in een formeel Regtsgeding Contra AQorem zig by naame voordoende of in Contentiteufe zaaken gewoon iste gebruiken. 1 ■