Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3? )

der Leden een preadvies gegeeven, ftrekkcnde om voorn. Burger niet te ontflaan: uit hoofde, om dat hij geloofde dat dit voorftel voort kwam, uit een aï te nedrig gevoelen van zig zeiven: maar dat aan denzelven een genoegzame tijd behoorde worden toegeftaan, om zig nreer met den op zig gcnoomen post, bekend te maken, en inmiddels voor de waarneeming van dien post, door eene genoegzame fubftitutie te zorgen: overecnkomftig welk gevoelen dan ook befiooten is, en derhalveu om den Burger Jelgerfma te verzoeken, om in dien post te •willen aanblijven, zullende omtrent zijn Predikants ambt, de nodige voorzieningen, op zijn verzoek, genoomen worden: en zijn tot het doen van dit voorflcl benoemd de Burgers Vegilin, Huber, en Wopkens. Hier op is de Vergadering gefchciden.

TWAALFDE Z 1 T T I N G.

Vrijdag den 3 Julij, 'i avonds ten 6 uuren.

Na het openen der Vergadering, zijn de notulen van de voorige Vergadering geleezen en goedgekeurd. . De Burger Wopkens deed verflag uit naam dcrCommisüe, heden morgen ten dien einde benoemd, dat de Burger Jelgerfma dankbaar aanvaarde, den tijd, die dc Vergadering hem, tot het neemen van een eindelijk befluit hadde toegeftaan; het vëlk voor Notificatie is aangenoomen.

Waar na geleezen zijn de Generaliteits ftukken, op gisteren met de post ontvangen, en is na derzelver leezing bellooten, om een aanfpraak van onze Ambas fadeurs in Parijs aan de Nat. Conv. gedaan, benevens het andwoord van den Prefident; als ook eench brief van den Franfchen Volks Rcprcfenlant Richard, in de Leeuwarder Saturdagfche Courant, te doen plaatzen. En zijn voorts gemelde-Generaliteits papieren, aan de daartoe gelastigden overgegeeven.

Een der Leden ftelde vervolgens voor, dat in plaats van den Burger E. M. van Bcijma, een ander mogt worden aangefteld, om benevens den Burger DrabbeCJun.^op te neemen de ftaaten der Corpora in Wcstergoo, door dien voorn. Burger Btijma, aangeC 3 fteld

Sluiten