Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 19 )

werklijk gebeurde, dat de Conftitiienren het fammelcft moede, eenigen uit hun Committeerden, om hunne Geconltitneerden af te vraagen de redenen van het

dilaijcren der afdoening hunner bezwaaren iets

waar van deeze even min eenige andere opening konden geeven, dan dat zij een en andermaal zich zonder effect deswegen bij de Stadscommisfie hadden vervoe<rd wat kon dit anders dan- wantrouwen tegenreen groot deel der Regeering, onder de burgerij baaien ? en dezelve in het denkbeel brengen dat, nu de Regeering zich van haare voormalige banden be vrijd zag, zij zich meer en meer in dat bewind zoude verlterkèn eii verheffen, door zelfs de rechten des volks zo veel mogelijk te beknibbelen, en voords met de verzoeken en remonftraiitien der burgerij zodanig naar goed vinden te handelen, als meest met de doof veelen gekoesterde denkbeelden van Ariftocratie overeen kwam : zo als reeds te vooren omtrent het verzoek van vier burgers, in naam van veelen , tot répara* tieFjder pointen van bezwaar,had plaatsgehad; welk

verzoek tot twemalen toe was gefeponeerd. In

deeze gefteldheid van zaaken was het, dat de vierde, vacature in den Raad kwam, fints dezelve de tusfchentijds openvallende plaatzen zelve had vervuld—Reeds eene wijl te vooren hadden GecoKlhtueerden bij de Stadseommisfie geïnuxerd op het fpoedig afdoen der domestique bezwaaren, ten aanzien der Regeeriugsbellelling en het deel dat de burgerij m dezelve gaernc wenschte te hebben, ten einde zij van dit hun aêloud recht bij de naafte gelegenheid mogte jouïs-

{cren veelen uit de burgerij meende nu bij het

overlijden van den Heervan Fuilcoop, de tijd gekomen, dat zij hun aaufpraak op dat recht zouden kunnen doen gelden, meenende fommigen dat er meer dan overvloedige tijd ware geweest om dit huishoudelijk poinct te reguleeren; en dat men zonder nader aanzoek welligt daar mede zo lang konde traineren, tot men sens weeder een betere kans zoude zien om dit geheele Huk van de hand te wijzen. Dan Gecommitteerden uit hun begreepen en te recht,dat de omfbmdigheden voor als'nog niet toelieten, dit recht aelve m te oefenen, wijl niet alleen dit ftuka hoe zeer het B » Mi

Sluiten