is toegevoegd aan uw favorieten.

De vrye Nederlander.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( n )

iérwijle 'mij. de tere geeve, met de uiterfte hoos-ai?* ttng mij te noemen. & 5 '

Wel Ed. Gr, Achtb. Heeren ,

Uw wel Ed. Gr. Achtb. Onderdanige Dienaar.

Qwas getekend)

Utrecht den ' 14 Maart, 17%5- A. V. Bronckhorst.

I I I.

Ed. Gr. Achtb. Heeren l

Geduurende den tijd van XX. Jaaren en omtrent twee maanden welken ik de eere gehad hebbe een lid van deeze Achtb. en aanzienlijke vergadering te weezen, hebbe ik mij altoos volgens mijn eed en pligt gedraagen, ik vinde deswegen bi] mij zelve geene de mtnfte befchuldiging; ik hebbe mij in mijne gevoelens en advtjfen ten alle tijden voor gefield, en naar mijne geringe kundigheden trachten te bevorderen , de waare bclangens van ons thans helaas ! zo jammerlijk gefolteerd Vaderland , 'van' 'deeze Provintie, en in 't bijzonder van deeze Stad en Burgerije , tot welke ik, als zijnde een geboren

Burger, zulk eene naeuwe relatie hebbe.

Gaerne zoude ik op dien voet zijn voortgegaan, en dus gecontinueerd hebben Jeffie te houden in eene vergadering^ daar ieder lid, als een Vrijburger , vrij uit, zijn gevoelen voor draagen kan en 'moet; (5/ -Ed. Gr. Achtb. Ueeren! het geene ik

(5) Hier fchijnt men verder beveiligd ie worden in

"ï geltelde in de naast voorige noot. immers bet

vry uiten der gedagten kon door niemand dan Mederaa-

den belemmerd worden? - Voords een Contrast'

pp den voorgaanden.