is toegevoegd aan uw favorieten.

De vrye Nederlander.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veel zy Ikden beiidigde Onderen en ScMlHrs deelet Stads Schutterij waren, overeen Jlemt, zali^ aan UIVEd. Cr. Achtb. oordcel ^rkaten.mt hunne fileztige verbiutenife , om den MagirtKiaj deezer 4«d, als butme Wettige overigheid gebouw en «trouw te zullen zijn en alle geweld tegen dezelvc ot tegen de goede Burgerij en Ingezetenen deezer Stad, of tegen de voorrechten en Privilegiën van dezelve n et «roed en bloed te zullen helpen afweeren en dat zy voords doen en laaten zullen, dat goede eajfitrouwe Schutters 1'chuldig zijn te doen of te laaun. De indruk van deezen eed doet mi) op t oogenb ik M U de waardigheid, welke ik df eer hadde te bekleed , •iti uwen rcHoot nederlegge, ten levenntgflegevoelen , dat ik nog de cere heb ah Hoofdman van deezi S id* . Schutterij te zijn, en in die quahteit verpligl op «wen wenk te beproeven, uwe gejehonden Acntbaj. heid en geleeden hoon te wreeken I 35}, cttt^ev"/1 Jen jleunt niet alleen op menfchelijke, maar ook op de Goddelijk IVetten, welke ik ook , ah [legerend Schepen verpligfi ben te helpen maintineeren, en hoe. moeijelijkencriticq, door de midcijding eu opfoohinsvan veele mijner Schutters, het ook mogt voorkomen, mijne hoop om dezelve tot uwe gehoorzttamnetA en hunne pligt terug te brengen is met vermen, \ seinende ook nog eenige aabfpraak te hebben, op, , de liefde en achting welke de goede Borgers en

f ( Wat zou toch die wraak tjeweeft |jn ? 'er was '; immirs nu niemand omtrent het Stadbüts ! of zou net de o vjenoemde leden van het Genootfchap en den r... genoemden *rtfc«»r gego den hebben ? Wat feden of 'er toch zijn. van bet merkl.jk. vergil van dee.e memorie'met de overige brieven f, Is de h«£ Ivoii-70 buitengemeen en meer gehoond dan de oven ie 18 heeren ? of heeft het adelijke bloedeen andere fitting dan het Burgerüjke ? Het komt ons ten minsten voor dat die heer hier, daar niemand was , een, droevig Ridderlijk figuur zoude, gemaakt hebben wanneer hun Ed. Gr. Achtb. op zyn verzoek hadden ge. fp roken»