Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i4« )

pingen en verbïndtenisfen tot aanricbting van ge* vaarlijke revoltes , zo als me.i kwaadaartig , jegèus liet gepasfeerde op den n. Maart jongstleden niet alleen bij mondelinge gezegden , maar ook bij openlijke gefchriften heeft zoeken te fpargeren (*);

Het is om reden van den nadeeligen invloed, dis zulke valfche aantijgingen in nabuurige Plaatzen en Provinüen , ten koste van de goede zaak der algemeene wapening als anderszins, bij hgtgelonvigen of kwalijkgezinden zoude kunnen hebben , dat de Vergadering van Officieren en Directeuren heeft geoordeeld dergelijke lasterlijk verfpreidde gerugten niet ïnet ftilzwijgen te moe-en pasferen, maar dezelve te moeten tegengaan met te declareren:

Dat de Vergadering van het Genootfchap niet alleen geen deel , hoe ook genaamd, heeft gehad in ieis, het geen kwaadaartig ten opzigte van het zeiye is gefpargeerd met betrekking tot het voorgevallene omtrent de jongfte vacature in den Raad, enfpeciaal het gepasfeerde op den tt. Maart jongstleden ; maar

Dat dezelve, in tegendeel, (zonder nogthans het gebeurde een- of anderzijds te taxeren) in geeuerhande correfpondentie heeft gellaan met die Leden uit haar, welke in eene of andere betrekking , of voor hun privé , in het gebeurde te dien opzigte zijn gemelleerd geweest.

. Dat de Vergadering zo verre af is van het geene men, ten onrechte, van haar, om zwakke geraoe-

de

De Vroedfchap , gehoord het voorfchreven rapr ,, port, permitteert aan de Supplianien, uit eene bij-

zondere goedwilligheid", en ten openbaaren betoon „ van goedkeuring van d'rz lvcr lijfelijk eozw.crk cn ,, verrigtingen, tèn tijde van derzelver exercitiën , bij

bet uit en intrekken der Stad met llaande Trom en „ ontrolde Vaandels te marcheeren enz."

(*) Dit ziet voornaamelijk op het geïnfereerde in verfchcide Couranten, en fpeciaal op het kwaBdaartige in het libel getijteld: vertrouwt, maar ziet aan ■wie, want de aanfpraak van den Heer Ivoy in den Raad was als toen nog niet bekend.

Sluiten