Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *34 )

wen, cie deze onaangenaamheden woede ^ytide angcr aftcwagten, zulks in Perzoon aan Hun Wei Ed. cn Achtb. heeft gedeclareerd , en om die reden zyne dimisfie heeft verzogt en verkregen, tot groot leedwezen voor de weldenkende Burgerye en wel byzondcr voor den ondergetekenden, die daar door een eerlyk en ftandvaftigen Vriend in dit Collegie moet misfen; betuigt de ondergetekende hier in op diergelyke wyze met iiilzwygen niet te kunnen heruiten, maar vind zig vcrpligt, zig voor de ganfche waereld van dien blaam "te moeten zuy veren, zal hy niet als de bron van een oproer en fchender van den dag des Heeren worden aangemerkt. Weshalven dan de ondergetekende, uit kragt van zyne referve, de Eer heeft aan ü Wel Ed. manhafte te avanceren , zonder dat hy tans zal repeteren het geene hy by 'c overgeven der twee voorfchreven docömenten, aan den diestvds praetiderende Burgemeefier Grave van Randwyk, mondeling heeft gedeclareerd, zig ten dien einde op *t geheugenis van LEd. manhaften betoepende.

Dat wanneer op Zondag den 15 April 1735 de Eer had van met adfistentie der Heeren Officie, ren Stronk, Oofterhoudt en van Galen en een aantal van over de vyftig van de aanzienlykfte Burgeren, zig in den Wapenhandel te oeffenen, hun te Commanderen en met dezelve na 't verrigten der Manoeuvres de Stad wederom kwam inmarcherer, zig een zeer groote menigte van men; fchen zeo jongens als vrouwlieden by den andere vervoegden, fommige met Oranje Linten op hunne hoeden of mutzen, benevens cn agter de Gewapende Burgeren bleven marcheren, onder 't zingen van taxatoirc Liederen, cn onder 't uitbraken van verregaande fcheldnarnen , tegens de welgezinde Burgery niet alleen, maar hunne brutaliteit zelfs zo ver pousfeerende, dat het weinig fcheelde of zy zouden tot daadlykheden hebben overgegaan

Sluiten