is toegevoegd aan uw favorieten.

De vrye Nederlander.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 440 ) .

tieid en yerplïgtten eerlied uit het oog verloren wofdii Wat zegt toeti deeze mits? behoren alle adresfen niet alzo ingericht te zyn , en zyn dezelve niet tot Hier toe alzo ingericht geweeft, dan z.fl het uit hoofde van deeze mits,, voor Amersfoort» Burgers zeer geraden zyn , voortaan aan de meerderheid van' deeze Publicatie te vraagen , wat zy door een ge. pa\\e bsfeheidenheid en verpligtten eerbied ver ftaan, om niet tegen de termen van deeze publicatie te zoedigen, om dat'er na het fubordineren van dc Burgers onder een Militaire executlve magt, zeekerlyk een ander verftand aan die woorden moet gegeven woiden, als dezelve bevorens gehad hebben. En dus om alle, gevaar voor te komen, zal het hoogft ncodzaaklyic zyn, aan den Heer Hoogj'chout en zyn Secretaris, en voorts aan de meer* derheid van de Rtaden, dc voorfz. uitleg te vragen. Maai- van een byzonderen inhoud is de daarop volgende verklaring , waar by de meerderheid van den Raad kan goedvinden te zeggen, dat zy tot het ontfangen van Gv.ami.joen binnen deeze Stad zig al» le'enlyk verpligt gevonden hebben, door zodanig een gedrag van zommige Veden , als 'der voren btjehreeven ftiat; zy hebben geen Guarnifoen verzogt, maarry zyn verpligt geweeft guarnifoen tc hebben moéten ontfan» gen — maar door wien zyn zyverplig;?—zo zy zeggen', door zodanig een gedrag van zommige Lieden", wie zyn die zommige geweeft? vyf perfonen. die een verzoek van een zeer voornaam gedeelte van de Burgery aan den Raad hebben voorgedragen; en op dispofitie aangedrongen, een ge* drag', dat zonder de rainfte oproer of onbehoorlyke beweeging is gehouden, een gedrag dat zig* zo bïdaard heeft toaged ragen, dat niemand, wie hy zy, in zyn perfoon, goed, of bezitting is gemoeid geweeft; kortom een gedrag, waar toe men de adfiftente of hulpe van eenig man niet heeft noodig gehad. En niettemin moet de fchildery van dat gedrag, zo der meerderheid gcluft dezelve te maken ,