Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 50; )

nieuwe], hoezee- zom.nldeezsr «Jie-nó» ontken nen cn eene andere weodjug dan-aan zoAvn te aeven dan, van de overige 24 kan de Burgery

naaiiwlyks op 16 rekenen op welke zy (lm kan maaken, te-cwy} de rettr.ctic, weke de uu-ri»c9 by het uoen van dien eed hebben gevoegd, n ichikt isvom eene Spoedige en gewenfc.ue afromA van zaaken te beleoven, De reitnetie der bedoelde 9 Heeren was yqornaamelyk: „ Voorbehoudens de, Jtaatswyze deliberatienvan hun Ed, Mw. over een nieuw

Kegeerings Reglement" , cn da:, onderwerpend* '

dc i.oiiiesueke poinften, omtrent Stads Regeeriags bede hng , aan de befl.sung der voontemmende SMatleden; welke zich voorheen verbonden hebben zich niec ce zullen moeijen mee de Magiltraats - beftelling in scad en StedenJ — Daar integendeel, de meeften der andere 16 leden van den Raad, zich ' by declaratoir, by het verhand van den eed, hebben verbonden, „ tenfterkjlen te zullen coöpereren om de DpmejïiqifeRegeenngsbeftellii^ deezer Stad, met ' den eerjlen te zullen afdoen'1.

Maaken wy nu hier uit op de grond van hoope

op he fpoedig afdoen' tier zaake - de hoop van

ie zullen bekomen net geen men met zo veel reden verzoekt: waar/al men dan hec ende vinden ?

laaien dc Meerderheid van den Raad der Stad, hederde hd van Staat, zelve in het begrip is, ciatzv zelve het domeftique van de Stads Regeerins niec* kunnen veranderen en arresteren, zonder de gezamelyke Leden van Staat — of ook van den Stad* houder ; wat hoope zal 'er dan nog overblvvèn voor de Burge.y, om te krygen het gee^e-zv met

zo veele reden verzoeke? Het gebeurd,»

omtrent het collegie van Heeren Gedeputeerden op dem 7, 8 en 9 October en ter Staatsvergaderiae van den 11 daar aan volgende , heef: geleerd, wat men zal te wachten hebben, indien geen R< ,'èmenc anders dan Staacswyze zal kunnen worden

gearresceerd indien de Regenten niec anders

dan Staatsgewyzc van den Eed op het Reglement van 1674 kunnen ontilagen worden, zelfs niec, zo li 3 verrs

Sluiten