Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5-08 )

Vérre zulks Stads domeftieke poincten betreft.

Ab men daar bv in aanmerkfüge neemt, dat d3 Radde-fchap zelve geproponeerd' heeft, het beroemen eener Commisfie uit Stad en Steden , om met den Stadhouder te confereren tot hec applaneren van een verbeterd Reglement, en du hec lid der Heeren Gcëligeerdcn zich volkomen voegt naar de fentimenten van den Stadnouder ; hoe verre zal men dan kunnen zeggen, dat het doen van den eed van gemcldde 9 Heeren, die zich aan hun Ed. Mog. hebben gerefereerd, verfchift, van de iv die zich, pro ut jacet, aan het Reglement van 367x hebben verbonden. En daar dus deeze, te iamen gevoegd.de meerderheid van de vroedfchap int maaken /en zich in de daad. te fatnen vóegen ; zo heefc de Burgcrv integendeel van de 40 Regenten 24., welke zich diametraal tegen derzelver verzoeken aankanten en blyven verzetten, en die dus, met de voorttemmer.de Staats leden zich vereenigende, alleszins een uitzigc zullen openen , da' niet anders dan ongunftig kan wezen, zo wel ■voor de zestien leden des Raads op welke de Bür. sery rekent, als voor de Burgery: - Een uitzigt, dat geheel en al contrastcerd met de ge. wenschte tiitzigten van den Batavier: dat de Geconjlitueerden der' Burgery zullen gehoord worden, gelyk zyin't voorleden jaar gehoord zyn, dat zy zelf beier, dan inde twee laatfte M.ianden, zuilen gehoerd votcltn. ——> Waar, roe men fiechts behoeft ia te zien en na te gaan het meergemelddegebeurde, ter Staatsvergadering van den li Odlober, cn het ga' ouden gedrag van veele der Gecommitteerden van h^c derde lid zelve.

De grond van hoope voor de goede zaak van Utrechts Burgerv, moet derhalven in gansch andere middelen" berusten, eer men zich zal kunnen of mogen vlèjjen met alle die gevolgen welke de H->er Bfrnaro diar uit afleidt. Alle Zwaarigheden zouden als rook verdwynen—en niets wegen, indien de veroaderftelling van den Batavier

et*

Sluiten