Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5io )

zyr>, dat alleen de hoope v?n Utrechts Burgery kan

gevestigd zyn. Dcch dit \t als dan van een

gansch anderen aart, dan voorgegaan te worden door eene meerderheid dtr Regeeringsleden, welkers ftem altvd, het zy ze goed zy, of kwaad,

door het vooroordeel en vooral door de

dwingende heerschzucht — voor het alleen gewettigd gezag wordt gehruden. Geheel an¬

ders, en niet zo geroaklelyk, als de Batavier voorfielt , wordt als dan de zaak van Utrechts Burgeyy — veei jnoeylyker ——• veel hachlyker zelfs, dan die van onze voorvaderen, welke zich, eensgezind , zo Burgers als Regenten , met geheele Steden en Provinciën, tegen een van buiten aankomenden Vyand — eenen dwingclandfchen PW* jips, hadden te verzetten.

Myn Heer de Vrye Nederlander l

^iCerwyl ik , niet lsng geleeden gezien heb, dat gy u wel eens met het plaatzen van een droom wilt verledigen, zo neem ik de vryheid 11 deezetj toe te zenden, met verzoek om der.zelven zofpoedig mogelyk te plaatzen.

*t Was voor weinige dagen dat ik te bedde grande, en in ftaap gcraakende, al droomende my verbeelde te zyn in een prachtig huis, en wel in een groote en pragtig gefchüderde zaal van hetzelve, lk bezag de pragt van Meubelen, ta. pyten, en in een daar tegen over openftaande kamer, een kabinet van eenige fchilderyen. Terwyl jk my daarmede bezig hield, en den eigenaar daar van in myn hart moeft beklaagen, daar de blyken te' vinden van het fpreekwoord : koopmanfehaft •zender verftand , is verlits voor de hemd ; en daar ik by my zeiven verfoeide de loopjes van de zo-

Sluiten