Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( rrn )

genaamde liefhebbery - handelaars van pichira » hoorde ik een benauwd gekerm, even als van e.. mand die aanjigt, podesra, of cohek laooreert; fotntyds ook wel met verheffing van ftem als van eene Vrouw die in de ïrterlte nood is. lk voegde my na by een middeldeur of porteprisc' , van waar ik vernam dat hec geluid kwam , en foen hoorde ik, dat er gezegd "wierd , ja my?. Heer, gy bevindc u in een zorgdyke omitandigheid; het is een verouderde Kwaal, en 'er moet een onbegrypelyke vergadering van kwade ftofren zvn; het zal een geheele kunft zyn, om er u van af ehelpcn, zo gy geen gevaar löopx, om ei hec hagje by in te fchieten: het is daarom noodig, dac gy u aan my overgeeft , ik zal u een braakmiddel voorfchryven , en dac moet gy om de ftoffe wac los te maken, eerft gebruiken , en naar maate dat het gewerkt heeft, zai ik zien of he-noodig is om een lavement ce apliceeren. On-

dertusfehen wierd ik zeer nieuwsgierig wie cog die zieke was, myne nabyheid aan de deur, deed my ontw ren dat dezelve niet gefloten, maar alleen digcaan ftond, dac my al dromende deed befluicen , om dezelve za^r 'moi een reet open re ltoten, waar door ik opeen daar tegcnoverlhiand Vorltlyk Lid d'ange zag leggen , een zeer lyvig Heer, van een donkerbruin opflag van oog , en zeer opgeset van Couleur door de benauwdheid: dezen wierd, zoals ik toen zag, doorzyn Doctor een recept voorgefchreven , dar hv hem belave terftond in te nemen, en er br:af flappe thee mee een weinig melk, op te drinken, om niet den eerften ondasting van boven ce hebben. Na dit aan den lydcr zorgvuldig aanbevolen te hebben, nam de Doctor zyn affchcid , mee toezegging, om na verloop van een uur of cwee, eens Wederom tc zuilen icomen, en naar ae uitwerking \an hec vomatief te vernemen. Dc Doctor uitgelaaten wordende, cn de lyder een weinig tyd'alleen zvnde Ji 5 fcheen

Sluiten