Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5u )

»en voordhrcngcn . en niets heeft my meer be. zwaard, dan hec zware Regiftcr waarin myne en ook uwe ongerechtigheden , tegen Weduwen , Wezen, onkundigen, en zig op "ons vertrouwen, den, aangetekend ftaan; myn iot is alicrfmercelvUt; uw beangftigd roepen, worde door my coc 'uwe waarfchoi|wing beantwoord, uwe onrcehevaardig, mee lift , bedrog , ten kosten van de bitterfte zugcingen van uwe vermogende en mindere mede menichen verkregen Goud, en zilver, Koets en Paarden , ja niets is inftaat om U van uw verderf ce redden , zo gy u -unec de opperfte Godheid niet verzoent, en doet dat ik heb nagelaten , dac is , dac gy uwe onrechtvaardigheid, met een ieder het zyne te rug te geven ,'boec!

hier op verdween de gedaante. En naar

het bed ziende van mynen Lyder, ging van hetzelve een rook van benauwdheid op, welke deze zonderlinge roe, ing en uitwerking van onderen en boven had, dac, na een alis.rbcnauwdsc roepen van Vrouw! Vrouw! Vrouw! ik een pragtig gekleedde Vrouw ter hulpe zag toefch.eten,'haar .Man, den Lyder ter hulpe , die van angft niet koude fpreeken, maar haar beduide dat by hem alles ftond los ce bartten, zo als ook onmiddelyk daarop gebeurde; wanc met een benaauwdhëid, of hy van dc waereld zoude fcheiden, raakte hy van bóven een groot deel taakje fiym kwyt en tévens •en papier, waarop ftond provifitn en Cwrtagien wegens Boddaart vyftig. duijend Guldens. By een tweeoe benauwdheid, mee wat meerdere lo:fc fiym, kwam er een rolletje voor den dag , waar op ftord: Provijisn en Conrtagien wegens Bermingham, yyf en zeventig Duizend Guldens, boven de nog in.

fehouden en tot heden niet uitgedeelde revenuen van 'rodutïen. Waarop myn Lyder in zulk een he* vige omftandigheid van ben'aauwheid en pyn geraakte, dat zyne Vrouw, de hulp van al wat leef. . - &

Sluiten