is toegevoegd aan uw favorieten.

Heraclyt en Democryt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a3i

wet mishandeling zynes peribons, een Oranie vaandel te draagen en Oranje boven te roepen? welke mishandelingen zelfs zo verre gegaan zyn, dat hy ten dien tyde reeds omgezien heeft na een ander middel van beftaan, en van voorneemen was dat dorp te verlaaten en elders te gaan woonen, waar van ik my verzeekerd houde. dan noggenoegzaame bewyzen voorhanden zyn!

Ziet daar vriend! het eerfte.bedryf van de zo vtel gerugtsmakende History van Mid ddharmyne volgende zulc gy een Commisfie uit net Committé van voorlichting op het Toneel zien vcrfehynen, welkers handclwyzen op onze plaats ik om geen Waerelds goed voor de myne zou willen erkennen ; kyk vriend men noemde dat werk in dien tyd voorlichten, maar als dat zo moet genoemd worden, dan verftaa ik me niet wat werken der duisternisfe g£; °P °nz.e flaats althans hebben ze dan maar in t geheel geen licht verfpreid met te removeeren Schout, Secretaris, Municipaliteit,

gefteld, eu op welker gedrag niets te zeggen viel, als door luiden welke hum e fchuldeisfchers met konden voldoen — die door Crerruneele proceduures door den Schout Kolf werden ontrust die het beiteelen der armen kas op hun koker hadden, of die gaarne d» genoemde Posten zelve bekleeden; want om voor te wenden dat ze het Oranje fyftema waaren toegedaan, was, om niet te zeggen een godlooze leugen, ten minften door daadzaaken van alle tyden heen onbewysbaar, of zou die Commisfie dan tegens den uitdrukkelyken wil van tVolk, een remotie gedaan hebben op ten hoogfte genoomen,verdagte gevoelens van Oranjegezindheid, tcrwyl die zelvde Hecren voorlichters in de nabuurfchap van die plsats, ten zeiven tyden, een Schout en Secretaris in derzelver posten bevestigen, die bekend, ja wat meer is algemeen befaamd ftonden, voor eerfte Oranjehui;

die