Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

535

zoude hier te veel SS het midden van het huis zyn en ten ieder zoude toeiprir.gen om het tc tiusfchen.

Heraclyt.

«Tolk! 6 Volk! was cr maar een Solon ! doch wat zeg ik? —— het zoude toch niet helpen; men zoude hem toch geen gehoor geeven. —zyne wetten waren zeeker contrabande, en Hy «en Aiïftocraat.

Democryt.

Dit' geloof ik zoude by vcclcn waar zyn, doch

by allen niet. Veelen zoude zieh naar myn

inzien van zynen wy zen raad bedienen. — Doen myn vriend, mecnrCy dat het onder de wetten van hem in alle deeieh volmaakt was ?

Heraclyt.

Zeer zeeker béter dan nu — Hoe wys had fcy bepaald dat niémand Stemgerechtigd was, els die eene zeekere gegoedheid had, en iets tot <3e algemeene belastingen bydroeg? —— Hoe voortreflelyk zorgde Hy vöor de goede zeedén ,

tfe beste, de eenigftc ftenn der Vryheid ? Hoe

voorzichtig waakte Hy tegen dc Volksverleiders door te bepaalen dat niemand in de Grondvergaderingen iets aan het Volk mogte voorftellen, op'wiens zedclyk gedrag ietstc zeggen

was ? Hoe mensch - kundig was de wet,

dat de oudfte Burgers het eerfte fpraaken, cn dat deeze, na dat de Burgers beneeden de dertig Jaaren gefprooken hadden, nog eens het woord mogten vraagen? Hoe heilryk was dc voorzorg dat de verkooze Regent eén féherp onderzoek moest door ftaan, dewyl zy, die anderen zullen beftuuren, zelve een onbefprooken gedrag moeten leiden? —— wat zien'wy thans? ——

Zee?

Sluiten