Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35*

'étrd Dagblad. My dunkt ik zie uwe oogen al weer overvloeyen, doch hetis myn fchuld niet — ik fchilder u geen mannen in de maan — Lees de neevensgaande Friefche Courant te Leeuwarden by M, Koon gedrukt, in dewelke Gerrit Pape, Raad in het Friefche Hof van Juftitie ( deeze is immers de fchryver) zyne leezers verllag geeft van de gebeurenisfen, die teCollumby den bekenden oploop zyn voorgevallen. Daar noemt hy eenen Abele JVybrens Keuning . teegenwoordig Lid van het Friesch Provinciaal Beftuur

BENEN FTEREN REPUBLIKEIN. Vergelyk

met deezen weidfehen tytel eenige trekken uit 'smans leevensloop; en zeg my dan, of myne klachten met allezins door daadzaaken bevestigd worden.

Abele Wybrcns Keuning, in de wandeling meer bekend onder den naam van Abele Kruk woonde zeedert verfcheiden jaaren aan het Collumer Vallaat in het Tolhuis (zynde een kleine kroeg , alwaar bier, loopjes enzovoorts getapt wierd voor de Pasfiigiers die van en naar Stroobosch met de Trekfchuit of met het Rydtuig langs den trekweg reisden.) ■ Deeze te bedienen , op het Tolhek te pasfen — het trekpaard meede van en voor de Schuit te (laan, het zelve te ftallen en te voederen, en nu en dan een Reiziger, die te voet reizende door den avond wierd overvallen, te herbergen , dit was zyn dagelyks werk. Als men de kaamer rondkeek fcheen dezelve zeer maatig van het noodig huisgeraad voorzien; Abele fcheen over het algemeen yverig in de waarneming van zyn beroep, hy was een fnipper man, zelv om het op zyn plat Friesch te zeggen vry ftyv in den bek. -——

Dit ondervond men naa de omwenteling in

1787

Sluiten