is toegevoegd aan uw favorieten.

Heraclyt en Democryt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

450 =

fiooten had, om den zo onwettig afgezettcti Predikant wesseeius remediis Prostoriis ( dat is

met geweld ) zyn woóntng te doen verhaten

ett dat het gevolg van dit alles had geweest, dat hy ( w e s s e e i u s ) die de zwakjie was, had moeten wyken.

Om alle welke reedenen de Gasfis zig by de Nationaale Vergadering vervoegde, ten einde t Waare het mogelyk ) voor te koomen t dat fén hunner amtsbroederen onverhoord veroordeeld, en een Jlaehtoffer van willekeurigheid wier de, en van de Nationaale Vergadering te verkrygcn, dat op hun Kerk-bejluur door de politieke magt geen inbreuk mogte gedaan worden.

De Prefident gaf na het voorleezen van dit 'Request, der Vergadering in bedenking, of zy verkoos dat hetzelve benevens het nadere Request zoude worden gefield in handen der Commisfie van Zubli c. foc, dan of hetzelve zoud* worden gerenvoyeerd aan het Provinciaal Beftuur van Friesland.

De Burger, RoomSch Catholiek Priester — ' Reprefentant van het Volk van Nederland —— en ( volgens zyn eigen zeggen ) een der eerfte

"bewerkers van de omkecring in Friesland

Vader Witbols ■— zeide hier op dat dit Request had behooren te worden gcfeponeerd'om dat de titulatuurc niet in behoorlyke form was -— dat de Clasfis van Zevenwolden zig qua Corpus teegen de Decrcetcn der Vergadering, en wel teegen dat van den 10 Maart 1791$ verzette, dat de Roomfchen meer achting voor de Dccreeten der Nationaale Vergadering toonden , en dat zoo zy onder hun oneenigheid hadden , een Aardspriester dezelve beflechte, zender eene Rechterlyke Magt in te roepen.

S cSiderius mogt het verkeerde van dc ftelüng Van veder ïVilbolt bewyzen, Ver/ter mogt t dui-