Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5i8 =

Maar het is niet genoeg, dat de Republicq zich respe&abel vertoon e naar buiten ; de burgerlyke Vryheid en het Gc:luk der Ingezetenen moeten de weldaaden zyn, die wy in de eerfte plaats van onze nieuwe Staatsregeling recht hebben te ver" wachten: en deeze kunnen wy niet verkrygen noch behouden zonder een genoegzaame magt, die aan de uitvoering der Wetten klem en kracht weet bytezetten; zonder een genoegzaame magt, die beletten kan dat de verdeeldhceden, die 'er toch altyd in een Republiek, vooral in een Volksregeering plaats hebben, faétien voortbrengen welke de Maatfchappelyke orde t'onderftc boven keeren en ons telkens aan revolutionaire gevaaren blootftellen. De Vryheid moet niet in losbandigheid kunnen ontaarden. Wetten zonder een befchermend gezag zyn krachteloos. Daar, alwaar oproer en geweld de meester kunnen Ipcelcn, is geen waare Vryheid.

Zie daar de redenen; welke onzes bedunkens de opftellers van het plan bewogen hebben een groote magt te verleenen aan den ftaatsraad. Maar indien het dan nodig is, ter handhavinge onzer onafhanglykheid naai- buiten en van onze vryheid en veiligheid naar binnen met een groote magt den uitvoerenden raad te bekleeden zoo zal het niet moeilyk zyn, Batavus te doen gevoelen, dat juist de concentratie van het uitvoerend gezag

Sluiten