Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$22 =

lyks gebeuren ziet, —- dit had ik ook reeds (met meer verwondering egter) in het Stuk van de Haagfche Sociëteit voor eenheid en order gezien. (Zie het byvoegzel tot de Rotterdamfche Courant van 27 Juny) doch dit zal dunkt my nimmer genoegzaame reedenen aan den belangeloozen en bedaarden Patriot kunnen opleeveren, om de pen in de hand tc neemen0ter wederlegging van haatelyke lafter, van onberedeneerde leugentaal, ftrekkende tot groot disrefpecr. van deszelfs uitvinders en ftellers, en tot vermeenigvuldiging der. twiften en verdceldheeden in ons geweldig gefolterd Vaderland.

De braave Genieenebeftgezinden zullen het gaarne aan de zig noemende Voorftanders en Vrienden van eenheid, en onverdeelbaarheid en orde overlaaten, om door het fmeeden van onverdienden lafter en door het zamenftellen van onnoodige en ongevergde beleedigingen, allen weg tot vereeniging tulfchende Patriotten aftefnyden, zy zullen even bedaard voortgaan met hunne Landgenooten hunne waare beiangens onder het oog te brengen, cn aan die geencn hunner Meedepatriotten, die voor reeden'vatbaar, zien dat zy gedwaald hebben, zoo als het braave Mannen paft, de hand van Broederfchap gulhartig toe te reyken.

Maar iets, daar ik myne oogen niet in gelooven

konde

Sluiten