Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 35)

Art.iS.w zeker om dat ik mij gedrage als een recht ge„ aart Nederlander, 19.» zo vindc ik mij verplicht, alle brave Vaderlan„ ders en weldenkende Lieden de onwaarachtig„, heid van die valfche, infame en verzonnen ge„ rugten bekend'te maken, 2o.,-, en houde die uitftroojers van bovengem. geruch„ ten, voor Eerrovers en Lafteraars,

21. „ en beloove bij dezen een prasmie van dertig Du„ ten, zoo 'er iemand is, die mij daar. van kan

overtuigen. "

22. Staande onder hei zelve AdvertifTemcnt: „ { -aas „ gei.') J. A. Prijn, Koopman in Veur bij den „ Leijdfchen Dam, "

23. Dat het zelve Advcrtiffement, als rouleerendeover Geruchten van het te veel uitlaten van den Ged. in den Herberge, genaamd Schakenbofcb onder Veur gelegen, {of op eene of andere plaats) in het algemeen,

24. en alzoo noodwendiglijk comprehendeerende het hier boven gememoreerde voorval van het onbehoorlijk uitlaten van den Ged. in denzelve Herberg op den 14e Nov. 1784 gebeurd, en tij den Eifcher meer dan eens verhaald,

25. op de overtuiging (of wel de mogelijkheid van over. tuiging) van het welke alzoo de voorfz. premie van dertig Ducaten gefteld is,

2Ó. de Eifcher ten dezen , derwijze bij het zelve Advertiffement geproftitueerd wordt voor elk, aan wien het bekend is, dat hij het zelve voorval publiquehjk of privatelijk heeft verhaald , 27.niet alleen als verteller en (voor zoo verre het voortvertellen van iets onder de benaming van uitftroojen begrepen kan worden ) als uitftroojer en verbreider van een gerucht, .28. het welk de Ged. heeft kunnen goedvinden publicquelijk met de qualificatie van valfcb, verdraaid , verzonden en infaam te beftempelen

29. maar zelfs publiquelijk onder de Eerrovers en Lasteraars gefield :

30. het welk notoirlijk is eene grievende en atroce injurie, den Eifcher tegens de waarheid aangedaan, en welke denzelven niet te lijden fraat.

31. Dat de Eifcher op de leftuur van het zelve Adverliffement,

32. (als de voorfz. hem aangedane atroce injurie ad

E 3 ani-

Sluiten