Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5 )

„ Ville, qu'a la derniere extrémité. Vous fentez „ biên, que comme Baron de Breda, je devrais être affligé de voir détruire ma Ville, & de voir „ le malheur de mes Vaffaux, la perte de mon

„ Cha-

troffen zoude zyn, myne Stad te zien vernielen, en het ongeluk myner Vasfallen, daarby het verlies van myn Kasteel en dat van de Kerk, welke de asch myner Voorouderen bevat, maar gy zult ook begrypen, dat de Baron van Breda geene orders te geven heeft aan hem, welke, van wegen de Staten Generaal de Troupes van den Staat in Guarnifoen te Breda commandeerd; het is dien volgens, als Kapitein Generaal van de Unie en Gouverneur en Kaptein Generaal van Braband, dat ik u moet ordonneeren geene de minfte agt te flaan op myne belangen , als Baron van Breda, van niet te denken, dan om de verdediging van een Plaats, welke u is toevertrouwd, de maatregelen tc beramen met hun, welke aldaar van wegen den Staat, zyn om u van dienst te wezen en in het byzonder met den Direftcur der Fortificatiën, de Stad te verdedigen, zoo lang, als mogelyk ls, en dezelve niet by Capitulatie over te geven , dan ten zy 'er eene bres gefchooten is, daar de Vyand gebruik van maken kan en gy geen middelen van verdediging meer hebt, ziet dan de gunftigfte voorwaarden tc bedingen voor het Guarnifoen en de Inwooners, die het u mogelyk is, indien het zyn kan zal men u fecours zenden; ik herhaal het, ik zal uwen yver erkennen in de zorg, die, gy dragen z'.dc om Breda, zoo lang het mogelyk is, tc houden en bekommer u niet, zoo myn Kafteel en alles, wat ik in myne Baronnie bezit verbrand of verwoest word, ik ben des noods aan dit Lr.nd myn bloed tot deszelfs verdediging verfchuldigd en ik moet desgclyks myne goederen op offeren, wanneer het aankomt op het behoud van myn Vaderland; doet uw best, goede correfpondentie te hebben en indien gy bcrigtkrygtdatde Vyand naderd, ziet dan of'er middelen zyn, om door het afbreeken der Bruggen, opbrecken der Straat-. Wiegen of anderfints de Weg van Antwerpen op Breda moeilyk te maken; flel in het werk wat in deze te doen is en zyt verzeekerd, dat men u verpligt zal zyn voor alles wat gy doen zult, om de inneeming van Breda te beletten en de attaque te doen vc; wylen.

A 3

Sluiten