Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 )

van welke aantekeninge de Commisfaris aan de fchippers eei Copia zal moeten ter hand ftellen, na dac de fchipper in 't boek van den Commisfaris vertekend zal hebben, dat die goederen door hem ontvangen zyn.

X I V

De Schippers zullen geene goederen mogen ophouden om die zeiven te voeren of beitellen, maar aan die fchippers moeten overgeeven, welke het eerst aan de beurt leggen.

X V.

De Schippers zullen behalven de Lyn, die zy gebruiken, altoos nog eene andere Lyn in't Schip moeten hebben, by pcene van een daalder.

XVI.

Den Commisfaris word bevolen, zorge te dragen, dat de pasfagiers bekwaame ruimte om te zitten hebben, en indien 'er meer, of te veel menfehen of goederen mogten zyn, om in 't aanleggende fchip ordentelyk te kunnen worden getransporteerd, word den Commisfaris in zulkcn gevalle gelast, om aanltonds een tweede fchip aan te leggen, zullende egter zodanige Perfoonen, die met een tweede of byfehip vaaren , gehouden zyn volle vragt te betaalen, fchcon dezelve in de ordinaire fchuit voor de halve vragt geadmitteerd wierden. XVII.

De Schippers zullen hunne pasfagiers, mitsgaders alle menfehen , met welke zy te doen hebben, by 't ontvangen van Pakken, Brieven of Boodfchnppen, en het weder overbrengen

en

Sluiten