Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 36" X

rnync zinnen wat te verzetten, dan ook dit was fout: de politieke redeneerjrg begon al weder, met het volgende discours:

Hy. Wel, wat zegt gy al zoo van onzen toeftand?

ik. Vcrfchoont my daarop te antwoorden , wyl ik reeds zoo veel daarover gedacht hebbc , dat my het hoofd ronddraait.

Hy. Vergunt my dan echter, ik u de myne openhaare, om te hooren, of ik de bal al of niet misdaan, en of wy met elkandcren ovcrëcnflemmen.

Ik. Zulks kan noch mag ik aan geen vriend weigeren.

Hy. Door myne hooge jaaren en een veelvuldig lee7.en, eeuigzints ondervinding in en kennis van myn Vaderland gekrecgen hebbende, heb ik altoos mcenen te kunnen befpeuren , dat het meestal aan de menfchen zelve lag, dat het hun kwalyk ging. — Door de lafheid van Befluurdercn in deeze cn voorige eeuwen, waren wy al vroeg onderworpen aan vreemde Machten : de fchadelyke verbonden, die eerst met Engeland, tusfehen beiden ook met Frankryk, en naderhand met Duitfche Vorften , aangevangen wierden, vernietigde al die fierktens , al die voorrechten, welke natuur aan dn land gefchonken hadt. — De befnocijing van onzen Koophandel; de vermenging onzer Zee- en Landmacht, ontweldigden de Natie die fpieren , welke hun kracht moesten byzettcn. — Lange waren wy derhahen als ccn Melkkoe, die zoo ras het zog wat is aangegroeid, zich meet laten aftappen — welke behcmming een aanziehlyk «Veelte onzer landgenootcn verveelende,middelendeedt beraamen. ten einde tc bewerken, dat de Ncderlandfche Natie niet langer het lastdier van een partyvö.r/tf« bleef: meer dan eens plannen beraamende en uitvoerende, dacht men telkens het gewonnen te hebben: dan helaas! de uitkomst leerde altoos het tegendeel, der Aristocraaten doel: oerdeel en heersch, gelukte, cn het arme Volk daardoor den fpcclbal hunner hccrschlust wierdt. — Vroegere Revolutien dan die van 17S7 zal ik u niet behoeven te herinneren; dezelve zal u van de waarheid myncr gezegdens <-ernegz'aam overtuigen, cn doen zien, dat wanneer de verdéeling toen geen wortelen hadt gefchooten , geen rruisfisch Soldaat'hadt kunnen bewerken, dat Or ruige op ricuwYieö yzereti fcepter over ons hadt kunnen zwaay'),■ -_ Met rrtht dacht men, dat de treurige ondc.rvhi*né ers wvzer zoude hebben doen zyn, cn wy, het - P ' • pree-

Sluiten