Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f 67 \

ken hadde, bogen zig zijne' vrienden' en Hiaaeen- en z.j verzekerden hem van hunnen ijver en welwillend heid; zo dat het gemoed van monthaase ten eenen-

maa.e wierd gerust gefield. ■ ■

18. Ende hij gi„g zijn pijp roofcen tot dat de tijd der verkiezing zal gekomen zijn.

( Cap. 2 hier na )

BINNENLANDS C HE MISSIEVE. Burger Aballino! Daar ik ui: uw eerfte Nummer, zo ten naasten bi» uwe grondftellingen heb kunnen begrijpen , met welke *■ mij zeer wel kan *ereenigen, zo dient deze om te «Qen weten, dat ik eene zogenaamde ftille in den LanPJnkwars van alle P^yfc^P ben, dat mijne jaare» leeas noog gciteegen, eene totaale aftakeling te gemoet zien, dan, daar wij zo zoetjes en zagtjes den eenen voor en den anderen na de Natianaale werf aftippelen, zo moet ik, m deze mij troostende, uwe inlichting verzoeken tot het maken van mijn Testamentaire dis. PPiitie: glJ behoort dan te weeten, dat ik in mijn. eerste en laatfte Huwelijk drie kinderen verwekt heb2' ajle lieve jongens, welke nu groot en geflagen vijanden van elkander zijn, de oudfte is een Advocaat en. Zwaar oranje. De tweede een Dominéé — vreeslijk fanatiek en, zo als men het noemt, flijmerig en de derde een losbol, maar een ijverig Republkain; terwijl ■,y.zo van ümfe tot beetje mijii einde voej naderen» wilde ik gaarne deze jongens, zo niet in mijn loeven, *en mmfte na raijn dood, bevreedigdhebben en dat door mijne nalaateqfchap onder hun midden ten goede erTeclen te verdeden; mijn boedel nu is in den eenen zin Z_eer_ gering; wijl dezelve (behalven een ftoel «n tafel die ik aan mijn oude meid prefen* wil doen.) fa dne Boeken, welke dan ook de Erffenis van die drie zoonen moet uitmaaken, beftaat, maar aan den anderen, kant befchouwd, zijn dezelve tpt hun onderlinge bevrediging van hooge waarde. Het eerlte boek is het

Coatract Sociaal van J. ?. Ronfyair, feet twede d» D * Wiüa

Sluiten