is toegevoegd aan uw favorieten.

De zot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Io6 DE ZOT.

Hoe koomt het toch, denk ik meenigmaal, als ik die opftijeingen krijg, hoe koomt het toch, dat de menfchen, in het algemaen, dat mijne, door flaatkundige dieven, uitgefchudde , en ten aanzien van veelen, tot den bedelzak gebragte landgenooten, altoos het meest met elkander verfchillen, en over beuzelachtige bijzonder eden twisten en overhoop leggen , wpnneer het 'er bij. uitfteekendheid op aan koomt, om eensgezind, om eendrachtelijk te

werk te gaan? Men verfh mij wel. lk wil met

hebben, dat de ware vaderlanders zich met het doel der Orange flaven, die hunne keetens, doch nu een weinig meer bedekt, dan voor eenige weeken, nog even vrijwillig, nog met de zelfde hartlijkheid dragen , vereenigen. Wat men ook van mij. denken of zeggen moog', verklaar ik mij hier volftrekt tegen, en als dit de rechten van den mensch en van den burger eisfcben, moet ik tot mijn leedwezen betuigen, mijn zegel aan dezelve niet te kunnen hechten. Met het doel der Oranje flaven mede te werken! zegt moogli k iemand mijner Broederen, die mij niet wel verftaat, wie eischt dit? - wie eischt

dit? Alle de oude dit ven, en zij, die den patriot

vertrapt, mishandeld en uitgeplunderd hebben, of dit door hetcanaillie, dat van hunne hand vloog, hebben laten doen, veelen der Oranje dienaars in het groot en » het kleen, in hunne, meer of minder, vette posten te laten, daar 'er zo veel vaderlanders zijn, die 'er naar vasten, deze allen zo maar ftilletjes op hun eijertjes te laten zitten, is naar mijne wijs van denken, met anders, dan tot het doel der Oranje flaven mede te werken; wel ja, want wat bedoelden zij anders, dan om den patriot ten verderve te brengen, hen hunne wraak te doen gevoelen, en zich zeiven, door het bekleeden van meer of minder vette posten, te verrijken. Hier te boven, ik zeg dit rond uit, is hunne ftemmen, in iets, dat regelregt of van ter zijde, tot onze nog onvaste regeeringsform, tor de waare belangen van ons vaderland betreklijk is, in te llemen _ hunnen invloed hieromtrend te dulden, niets anders dan tot hun doel — hun verachtelijk doel mede te werken, en dat, God beware ons! langs dien weg, voorzeker, ten een of ten anderen tijde, zal bereikt

worden!

Het is dus deze vereeniging niet, die ik bedoel, dit hoede de hemel! neen ik fpreek alleen van eene volkomen veceenigmg, onder de patriotten — onder dé vaderland-

9*