is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhaal der verövering van Frankfort aan de Main, door [...] Pruissen, en antwoord [...] op de lasterlyke uitvaringen voor den generaal Custine.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een plaats gelast, om die te houden, en dezelve veel' eer aan de vier hoeken in brand te Jleken, dan tot de overgaave te bejluiten !

Boven dien deed ik den Generaal en Chef opmerken, dat de weinige diepte der gragten de wallen niet weinig bloot ftelde, en dat het ter dekking der poorten ten uiterften noodzaakelyk zoude zyn, om de kleine fleches, welke buiten dezelve gelegen waren, hooger op te haaien, en met hellende en regt op ftaande palisfadcn te voorzien, wyl dezelve anders van geen het minste nut konden zyn. Ik fchetschte totdat einde een kleine tekening , waar by ik myne aanmerkingen voegde; doch deze hadden al weder het lot der voorigo; zelfs zond Custine my dezelve met dit antwoord tc rug, dat dit alles teveel tyd wegnemen, en tevens den inwooncren van Frankfort ilegts bekommernis baaren zou; dat, zo hy van mening geweest ware, die ftad tot eene vesting te maken, hy alsdan derwaard Ingenieurs gezonden had, en daar aan reeds lang zoude hebben doen arbeiden;doch dat ik voor niets behoefde te vreezen.

Des middags van den 27 ontving ik een depêche van den Generaal Cuftine,waar in hy my meldde. — „ De vyand is aan alle zyden in aantogt. fVat hun ,., oogmerken zyn is my nog onbekend; doch zo zy „ 'er wezenlyk hebben, zullen zy niet lang een „ geheim blyven."— Kon men nooit een grooter onbekwaamheid aan den dag leggen ! — ,,Gy moet dus y, den post van Bergen door uw garnizoen bezetten. „ Ik zal u morgen nog een Bataillon, benevens eenige „ veldftukken van drie en zes pond zenden. Dan, », zo gy aangevallen wordt, moet gy, ter verdedi-

m ging