is toegevoegd aan je favorieten.

Verhaal der verövering van Frankfort aan de Main, door [...] Pruissen, en antwoord [...] op de lasterlyke uitvaringen voor den generaal Custine.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 83 X

}. ging van Frankfort, in weêrwil van aïïe tegen» ,, betoogen, de Magiftraat van Frankfort dwingen, ,, om u het noodig gefchut en amunitie uit het tuig„ huis aldaar te laten haaien "...

Ik kan my niet bedwingen, eer ik verder ga, hier •eenige aanmerkingen op een brief van dien aart, en dat gewigt te maaken.

Men ziet ten duidelykiten, dat de Generaal Custine , in ftede van de ontwerpen des vyands te doorgronden, in tegendeel van deszelfs ftelling niet eens dc minste kennis had-, want, zo hy van de wezenlyke bewegingen, welke deze maakte, onderrigt geweest was, zou hy daar uit, op eene krygskundige wyze gefproken , dit gevolg afgeleid hebben , dat dezelve zich naar die, of geene plaats wilde begeven, en op deze, of die wyze voornemens ware, een aanval te doen. Dan, men ziet duidelyk uit zyn bevel , om den post van Bergen te bezetten, dat de Generaal vast befloten had , om de ftad Frankfort te verdedigen, ten ware hy, door het opofferen van dien gewigtigen post, dien hy reeds vroeger in een gedugten ftaat van tegenweer had behooren te ftellen , voornemens geweest was, de middelen, om de ftad te behouden, al meer en meer te verzwakken. Tevens ziet men hier uit duidelyk, dat hy het ongenoegzaame der magt, welke hy ter myner befchikking liet, zelve ten duidelykften inzag, wyl hy my den volgenden dag nog een Bataillon en eenige ftukken gefchut beloofde •, dan, dat hy dit egter nog onvoldoende achtte, om Frankfort te kunnen verdeedigen, bemerkt men daar uit ten klaarften, dat hy my ten Zelfden tyde gebood, om de Magiftraat van FrankF * fort