is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhaal der verövering van Frankfort aan de Main, door [...] Pruissen, en antwoord [...] op de lasterlyke uitvaringen voor den generaal Custine.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X «4 X

fort, in weerwil van alle tegenbetoogen, te dwiagen, om my van derzelver gefchut en krygsbehocftens meester te laten. Men bemerkt ten klaarften, dat hy, door my zodanig een bevel te geven, met ■zyn woord cn eer te gelyk fpeelde, als ook met de Magiftraat van Frankfort, met my, met de belangen van het Fransch Gemeene-best en met zyn eigen roem.

In de daad had de Generaal Custine (den 25 Oclober) van de Magiftraat van Frankfort geéischt, dat dezelve hem haar gefchut en krygsbehoeften zou ter hand ftellen, waar tegen hy dezelve aanbood, de contributie van twee millioenen guldens, welke hy die ftad den 22 had opgelegd, met vyf maal honderd duizend guldens te verminderen. Den 26 had de Magiftraat den Generaal geantwoord, dat zy aan zodanig eene vordering geen gehoor kon geven, zonder .van haare aangenomen onzydigheid af te gaan, de banden te verbreken, waar door haare ftad aan het lighaam des Duitfchen Ryks verbonden was, en zich aan deszelfs misnoegen geheel en al bloot te ftellen. Custine had deze vordering vervolgends nog met meer aandrang hernieuwd, doch dit was geftadig even vrugKloos, en toen egter, had hy in de gemelde plaats pen talryke bezetting agter gelaten , hoewel 'er geen vyandelyk leger omtrent was, het welk dezelve dreigde aan te tasten. Is het dus wel mogelyk geweest, dat Custine, toen hymy gebood, denbewooneren van Frankfort hun gefchut met geweld te ontnemen, waarelyk aan de uitvoering dezer ordre geloof heeft kunnen üaan ? Hy had de bezetting aldaar verzwakt, het Pruisfisch leger, vyftig, of zestig duizend man

fterk,