Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 147 X

van iriy te vernemen, eindelyk zich met zyn piquet haar de poort van Bockenheim begeven had, welke hy open en geheel en al van de wagt, welke aldaar geplaatst was, verlaten Vond , het geen hem eindeiyk deed befluiten , met zyn piquet de ftad te verlaten. Het gemis van deze Cavallerie was my te onaangenaamer, wyl ik de zelve beftemd had , ter bevoordering Van het binnenrukken van de verfterking, Welke ik nog fteeds verwagtte; want, zo wéinig kon ik, uit hoofde der herhaalde beloften van den Generaal Custine, gelooven , dat hy my geheel en al aan myn lot zou ten prooi geven. Ik was dus gedwongen, zodanig eene gebeurenis enkel aan de konstenaaryen van het gemeen toe te fchryven , en dit is genoeg , om den afgryzelyken toeftand , waar in ik my bevond, volkomen te doen bezeffen.

De Quartiermeester van het 82fte Regiment Infanterie , de Adjudant-Major van het 5de Bataillon van den Neder Rhyn , die van het 7de van de Vosgcs, en verfcheiden andere Officieren bragten my van tyd tot tyd berigt, dat het graauw op de ftraaten cn zelfs op de Bastions op ons volk aanviel, Kort daar op werd ik onden igt, dat de handwerksgezellen van alle zyden met hun gereédfehap te famen liepen, met oogmerk, om dc poorten voor den Vyand te openen. Derzelver getal liet my geen twyfel overig, of zy zouden hier in flaagen, wyl de woede , welke hen bezielde, tevens gene paaien meer kende. Van alle zyden regende het kogels en houbitfen. De toren der Kerk van St. Catharina was reeds door een kogel getroffen; verfcheiden huizen waren bereids befchadigd, eenige derzelve in brand geraakt; het Wees- en- Arm-huis hadK 2 den

Sluiten