Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

>•( 234 X

hoerigheid myn pligt my geplaatst heeft, hebben een gunftig getuigenis van den yver gegeven, waar mede ik dien heb poogen te betragten. Custine, wiens onderhandelbaare aart de grievende onaangenaamheden veroorzaakte, waar aan ik my zag bloot gefield, Custine zelve heeft geene hoe genaamde rechtftreekfche aanklagte tegen my gewaagd voor de Vierfchaar, welke hem ter dood veroordeelde. Hy vergenoegde de zich, met enkel te zeggen , dat hy my dien onderjland gezonden had, die ik koude behoeven, en daar zodanig een gezegde op eene openlyk bekende daadzaak berust, is het zo gemakkelyk, de valschheid daar van aan te toonen , dat dezelve ter myner verdediging bykans ten vollen onverfchillig geworden zy.

Ik heb niet opgehouden, op myne Uitwisfeling aan te dringen, ten einde myn gedrag aan het oordcel van het Franfche Gouvernement te kunnen onderwerpen. Zo dra ik uit myne gevangenis ontflagen werd, heb ik my aan dc Vierfchaar der wet aangeboden , en welverre van der zeiver onderzoek te ontduiken, heb ik daarom op het dringendst verzogt. Ik heb noch verfchooning, noch eenige gunstbewyzen verzogt. Ik heb een gedeelte van myn vermogen aan de zaak dervryheid opgeofferd ; de aanzienelyke verliezen, federd myne benoeming tot Marechal de Camp tot myne terugkomst in Frankryk , door my geleden, hebben het maatig erfgoed myner Vaderen nog boven dien verminderd. Ik vordere noch lof, noch belooningen, wyl ik alleen myn pligt gedaan heb; dan niemand, wie hy ook zy , heeft, myns oordeels, eenig recht, om my iets te verwytcn, wyl ik gelooven, niets verzuimd tc hebben, hot geen ik had behooren te doen.

Ik

Sluiten