Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noordelijk Europa, waaraan men weleer, niet dan met fchrik en ontroering, dacht , met aangenaame woonlteden, volkrijke Heden en vruchtbaare landerijen. Zij verwisfelde bet gehuil der roofdieren mee het vrolijk gezang van den maaier, den harden eik en fmaaklooze heeftergewasfen met den wijnftok ea duizende andere weldaadige gewasfen en vruchten. Zij maakte den mensch tot heer over den aardbodem, terwijl hij de onvruchtbaare aarde getemd, en, door zijn huishoudenlijk overleg , hongersnood en pest, als gevolgen van onvruchtbaarheid, onweder en heerfchendongedierte, afgeweerd heeft; terwijl hij de metsalen uit den fthoot der aarde gerukt , gezuiverd en tot duizenderleie dienden heeft toebereid.

Al wat den naam van menfchelijk geluk verdient, zijn wij aan de maatfehappij verfchuldigd! De verrukking, met welke wijde krachten der natuur onderzoeken; haar, als 't ware, in hare geheimlte werking befpieden, en veelcn harer verborgenheden ontweldigen: het aangenaam gevoel, welk ons bezielt, wanneer wij tot ons zeiven keeren , onze-eigen bekwaamheden bezeffen , onze betlemming zien en gewaarworden: de wellust, waarmede wij denkbeeld aan denkbeeld en den eenen fchakel van denkbeelden aan den ander' hechten: tie wellust/waarmede wij op dit oogenblik den loop der tremel - ligchaamen meten ; op het volgende de lichtttraalen verdeelen , en ons ftraks weder, buiten den kring derzichtbaaredingen , in eene onafmeetlijke zee van afgetrokken denkbeelden verliezen: het verheven godsdienflig en dankbaar gevoel , welk ons met eenen voorfmaak van hemelsei*

Sluiten