Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C Sn )-

van de waarheid des regels: als de oorzaak ophoudtt verdwijnt ook. derzelver uitwerkzel_, en dan alleen geeft hij flechts palliattven, wanneer het wegnemen der oorzaak niet in zijn vermogen is.

Maar,, waarom volgt de Rechter niet dezelfde handelwijze, met de lijders van Staat, gelijk de Artfen, bij natuurlijke ziekten? Waarom doodt men eeneti ellendigen zondaar, daar het niet geoorlofd is, iemand, die door de pest befmet is, om 't leeven te brengen, ten einde den verderen loop des verderfs te fluiten?

De ftem der reden en der inenschlijkheid heeft zich bijzonderlijk tegen de uitoefening van doodftraffen verheeven. — In verfcheiden oorden heeft zij gezegepraald , en , over het algemeen , is men fpasrzaamer met dezelve geworden: — dan, het is 'er nog verre af, dat zij geheel zijn opgeheeven.

Rechters zijn Artfen der maatfehappij — en, uit dit oogpunt befchouwd, zoude men kunnen zeggen, dat het even min vrij ftaat, eenen Staatkundig-en Zedelijkkranken, als eenen Ligchaamlijk-zieken, te dooden.— Integendeel, het kwaad moge zo groot, zijn, al* het wil, zo lang 'er hoop van herftel is, dienen zekerlijk alle middelen ter genezing aangewend te worden. —

Het is waar, men doet zalks ook eenigermaate.

Naauwliiks heeft de zedelijke lijder het vonnis des doods gehoord, of men poogt hem tot de vreeslijke gebeurdnis voortebereiden ; maar dan , wanneer hij waarlijk berouw zijner zouden toont; wanneer de krankheid zijner ziel op het punt van een volkomen herftel is, indien de rampzalige toeftand, waarH.D. V.S. 1.1 in

Sluiten