Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( Sn >-

in hij zich, bij den aannaderenden dood, bevindt, zulks gehengt; — ja, fchoon hij ee."' volkomen' afftand zijner voorige misdaaden gedaan heeft, en een beter en nuttig burger zoude kunnen worden ; — dan nog, na zulk een volkomen herftel, brengt men hem openlijk ter dood: — en wien doodt men dan? —niet den booswicht, niet den euveldaader, maarden herfielden, den bekeerden zondaar, die, bij een verder leeven, den Staat nuttig zoude geweest zijn:— of is het mogelijk, om hierdoor der Godheid een offer te brengen, en de aarde, door het vergooten bloed des 1'chuldigen , van den vloek te bevrijden ? — zoo immers denken Christenen niet?

Dan, men zegt: 'er moet een exempel gejlatueerd worden; maar, helaas! de ondervinding beandwoordt geenszins aan het gehoopte uitwerkzel; — en ik kan niet zien, wat een Staat daarbij zoude verliezen, indien men alleen, gelijk de Arts doet, den zondaar zogt te genezen, en van zijn euvel terug te brengen, zonder hem eene dubbele do/is van geneesmiddelen integeven , ten einde hij ook eene zuivering voor gezonden onderga, opdat ook dezen niet krank zouden worden.

Maar, wanneer alle hoop op herftel ten eenenmaale verdweenen; wanneer de euveldaader niet t» verbeteren is, (en hoe zeldzaam gebeurt dit, indien de genezing op de regte wijze aangevangen wordt?) dan is het geoorlofd, ja nodig, hem van de zamenleeving aftezonderen, ten einde zijn voorbeeld de gezonden niet aanfteke; afzondereu, niet ten verderve, maar ter verbetering, even gelijk men ligchaam-

lijk-

Sluiten