Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 515 )~

op één gepropt worden. Weeshuizen , waar de Kinderen , van de vroegfte jeugd af aan, zaamgefchooM worden , zijn doorgaands bronnen vau veelvuldige kwaaien. — De bleeke en ingevallen aangezichten , de kliergezwellen , befraettende uitflag aan hoofd en handen, zijn aldaar de deerlijke getuigen der bedorven vogten. De reuk zelve leert ons, in deze wooningen der onreinheid, dat deze gedichten der weldaadigheid _ de waare verblijven van het gezondheid-verwoestend gif zijn , waar de een de verderflijke uitwaafemingcn aan den anderen mededeelt, en niet zelden de verderrlijkfte misdaaden onder den grooten hoop, onmerkbaar, van hart tot hart voordfluipen.

Wij lazen onlangs, in een Hoogduitsch gefchrift, dat de Landraad van der Schulenberg d# Weeskinderen op het land , onder het opzicht van braave landlieden, bezorgde , en ep deze wijze, met weinig kosten, eenige honderd Kinderen gezonder naar ziel en ligchaam opkweekte, dan men in bedompte Weeshuizen immer doen kan j — waarom niet op gelijke wijze bij ons gehandeld? - Konden eenige braave Burgers niet tot opzichters verkoozen worden , die geduurig bij deze landlieden, naar het gedrag der hun toevertrouwde Kinderen onderzoek deeden ? — Konden zij in de Dorpfchoolen niet even. goed leeren lezen, fchrijven en reekenen , als. in de

huizen? -■ en, zo dit al niet in trein te brengen

ware , dan nog moeften evenwel zulke huizen buiten de Steden zijn , waar de grond minder kostbaar , de huizen meer uitgebreid, en daardoor voor de Kintieren gezonder zouden zijn: -— en nimmer moest L 1 ? m*

Sluiten