Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 516" )-

men de Meisjes tot een aanhoudend ftilzittend leeven doemen: - immers, aan dezen kan men de onheilen

dier. gebouwen het meest gewaarworden. Ik

felf heb in een Weeshuis veikeerd , waar ik alle. moeite van de waereld aanwendde, om de Kinderen uit eene vogtige , benaauwde flaapplaats te verlosfen, Welke hen aan geduurige fleepende ziekten blootftelde; — waar ik alles aanwendde , om de zieken niet onder de gezonden te laten liggen , maar bijzondere ziekenkamers te bezorgen ; dan , wat was het gevolg mijner moeite? — het werd afgeflaagen, wijl 'er te veel gelds aan eene fraaie Regenten- en Regentesfen-kamer moest beneed worden, en dit moest voorafgaan: — waarlijk; de Spartaanen handelden menschlijker! — zoo handelt men met het aankomend gedacht, in onze verlichtte eeuw 1

Het oogmerk, waarom men zulken , die der zamenleevingefchaadelijk geworden zijn, opgeflooten houdt, is niet alleen, om de maatfehappij van zulke voorwerpen te ontlasten; maar tevens, om deze voorwerpen zeiven te verbeteren: — van hier de zoogenaamde verbeter - huizen: — dan, zullen onze gewoone verbeter- en gevangen-huizen hieraan wel voldoen! — Misdaadigers worden aldaar bij misdaadigers geplaatst: — d.' zulken, die door verleiding, of overi ling , drafichuldig geworden zijn, zonder juist een geheel bedorven hart te bezitten, duit men bi; de ergde booswichten, op. —Een Meisjcn, welk, door broodsgebrek, een diefdal pleegde, dien zij, bij ruimer omftandigheden , nimmer zoude gepleegd hebben , wordt voor ^erdge-i tijd bij de overgogever.de hoeren geplaatst,

65

Sluiten