Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

AANWIJZING

tOT EENE

BURGERLIJKE OPVOEDING.

J\ a hetgene ik u, mijn waarde Vriend, bij eene vorige gelegenheid , als wezenlijke vereischten tot eene burgerlijke Opvoeding, heb voorgedragen, moet ik insgelijks, in de vierde plaats, van een ander wezenlijk en gewichtig ftuk fpreken , welk echter doorgaands wordt over het hoofd gezien. Gewen, naarnlijk, uwe Kinders tot eene flipte en oogenbliklijke gehoorzaamheid! — Hoe nodig dit voor het burgerlijke leeven zij, zult gij zelf gemaklijk bezeffen, daar gij weet, hoe wij allen, voornaamlijk in den Burgerfland, onze lieve vrijheid verloogchenen, en ons de kluisters der wetten, voor onze eigen rust en vergenoeging , moeten laten welgevallen. Gij kunt dus ligtlijk nagaan, dat gij uwen Kinderen geene gewichtiger voorbereiding voor hunnen toekomB 5 fti-

(Fervolg en Slot van III. D. bi. 425.)

Sluiten