is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen tot het menschelijk geluk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 44° )—

De Heer Guijot maakte gebruik van deze vriendelijke uitnoodiging , vertoefde daarom een langer tijd te Parijs, dan zijn verblijf daar anders noodig was, waartoe hij van Hun Ed. Mog., de Heeren Gedeputeerde Staaten van Groningen en Ommelanden, goedgunftig verlof erlangde.

Zijn Wel Eerw., bij zijne terugkomst, bevroedende, dat het onmogelijk ware, zijnen medeburgeren eenig gunftig denkbeeld van het groote nut van zulk een ongelooflijk onderwijs, waarvan genoegzaam niemand iets gehoord, nog minder gezien had, te kunnen geven, zonder het daadelijk aan eenige ougeiukkige voorwerpen voor zich zelf beproefd te hebben j zocht en vond rasch gefchikte Perfoonen, wier verftand hij, in naarvolging van zijnen zeer geëerden Meefter , begon door de natuurlijke taal der Dooven en Stommen te vormen.

Deze zijn de eenvoudige oorzaaken en beginzelen van het overbrengen van dit onderwijs , hetwelk wij hier alleen aan de menfchenliefde , en de welgelukte poogingen en beoefeningen van Zijn Wel Eerw. te danken hebben.

Weinige Fvijken of Staaten kunnen zich nog op zulk een Inftituut beroemen. — Aan Frankrijk is het menschdom deze uitvinding verfcbuldigd. Te Parijs is de eerfte fchool, gedeeltelijk op kosten van den uitvinder, opgericht; hij legde twee kostfchoolen aan , een voor Jongens en een voor Meisjes, waarin de kostfchoolhouders op de publieke lesfen tot ondermeefters dienden. - Na zijnen dood, voorgevallen in i7Po, heeft de Stad Parijs het Inftituut

on-