Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-(m >=

worden,, en hij is 'er te vrolijker,, leevendiger, ongedwongener, om. Hij ademt vrijer, wijl geen fchaadelijke ftrop of das hem hierin hindert (*). Hij we.et ook minder van kies - en tand-pijn en van zinkingen , nu hem de hoed , hoe langer zoo meer, wordt afgehouden.

' Het fmart mij ook altijd, als ik menfchen zie , die zich door eene kwaade houding des ligchaam ieèjijk en ongezond maaken, daar God hen doch recht gefchapen heeft. Meestal zijn de Ouders ea Opvoeders hier van de oorzaak. Ik bidde ü dus, lieve Ameiia , geef ook hierop naauw acht , en als zulke gewoonten van zelve bij uw Kind mogten ontftaan, denk dan terftond op middelen, om ze. te keer te gaan. Berispingen helpen in zulk een geval zelden: men moet werklijk tot daadlijke middelen

(*) Dit zeggen zal de volgende uitfpraak van een beroemd geneesheer een nader licht bijzetten. „ De hals , zegt hij , dat fieraad van ons ligchaam, word van de Eurofeïrs op de moedwillige wijze bewocld. Alle Afiatifcbe Volken dragen den hals bloot, en de onkündigfte menfchen zeiven weten we}, dat men, in fiaauwten en beroerten vooral den hals moet ontblooten, om het bloed eenen vrijen doorloop te.geven. De pols- of (lag-aderen worden, van wege haare fterke fpanning, en omdat zij dieper liggen, van de das of ftrop minder gedrukt, doch de bloedaderen, die het bloed van 't hoofd naar het hart terugvoeren , liggen zoo na aan dcW., dat zij door iedere drukking lijden, en het blued niet behoorlijk nederlaten kunnen. Zij zwellen alsdan op, on zetten zich onnamtudjk uit, waardoor de menfchen aan beroerten , duizelingen en andere gevaarlijke toevallen onderhevig worden. De Heer H'aller zrg zelfs ccr.s een menscU alle zijne zinnen verliezen, 'terwijl zijn pols ophield , alleen van een te fterk toegehaalde das."

Mm 4

Sluiten